Whatsapp Video – Broadcast Summary

(A) Previous Broadcast Videos

S. No. Broadcast Title No. Of Verses Date Start Date End
1 Bhagavad Gita – Topicwise
(a) Saguna Jiva 25 01-Jan-17 08-Mar-17
(b) Nirguna Jiva 23 12-Mar-17 14-Jun-17
(c) Saguna Ishvara 29 18-Jun-17 24-Sep-17
(d) Nirguna Ishvara 28 27-Sep-17 31-Dec-17
(e) Jiva Ishvara Aikyam 24 03-Jan-18 25-Mar-18
2 Dakshinamurthi Stotram 16 28-Mar-18 22-Apr-18
3 Nirvana Shatkam 6 25-Apr-18 02-May-18
4 Upadesa Sara 30 06-May-18 24-Jun-18
5 Pratah Smaranam 3 27-Jun-18 04-Jul-18
6 Vivekachudamani 10 08-Jul-18 08-Aug-18
7 Manisha Panchakam 5 12-Aug-18 26-Aug-18

(B) Future Broadcast Video

S. No. Broadcast Title No. Of Verses Date Start Date End
1 Hastamalaka Stotram 14 29-Aug-18 14-Oct-18
2 Atma Bodha 20 17-Oct-18 23-Dec-18
3 Keno Upanishad 11 26-Dec-18 30-Jan-19
4 Katho Upanishad 16 03-Feb-19 27-Mar-19
5 Mandukya Upanishad 14 31-Mar-19 15-May-19