Whatsapp Video – Broadcast

Whatsapp Video – Broadcast Summary

(A) Previous Broadcast Videos

S. No. Broadcast Title No. Of Verses Date Start Date End
1 Bhagavad Gita – Topicwise
(a) Saguna Jiva 25 01-Jan-17 08-Mar-17
(b) Nirguna Jiva 23 12-Mar-17 14-Jun-17
(c) Saguna Ishvara 29 18-Jun-17 24-Sep-17
(d) Nirguna Ishvara 28 27-Sep-17 31-Dec-17
(e) Jiva Ishvara Aikyam 24 03-Jan-18 25-Mar-18
2 Dakshinamurthi Stotram 16 28-Mar-18 22-Apr-18
3 Nirvana Shatkam 6 25-Apr-18 02-May-18
4 Upadesa Sara 30 06-May-18 24-Jun-18
5 Pratah Smaranam 3 27-Jun-18 04-Jul-18

(B) Future Broadcast Video

S. No. Broadcast Title No. Of Verses Date Start Date End
1 Vivekachudamani 10 08-Jul-18 08-Aug-18
2 Keno Upanishad 11 12-Aug-18 16-Sep-18
3 Katho Upanishad 16 19-Sep-18 11-Nov-18
4 Mandukya Upanishad 14 14-Nov-18 30-Dec-18